وبلاگ اختصاصی تاریخ کشتی ایران http://wrestling-atoot.mihanblog.com 2020-04-03T21:24:05+01:00 text/html 2012-06-23T10:44:11+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت رضا سوخته سرایی http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/8 <img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/45884858253751712420.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>مسابقات جهانی 1977 لوزان=سوخته سرایی ژوزف بالا از مجارستان را امتیازی شکست داد<br><hr style="width: 100%; height: 2px;"><b>رضا سوخته‌سرایی</b> (زادهٔ ۱۳۲۹ در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84" title="علی‌آباد کتول">علی‌آباد کتول</a>) <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%28%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%29" title="کشتی (ورزش)">کشتی‌گیر</a> بازنشستهٔ ایرانی است که توانایی شرکت در هر دو رشتهٔ آزاد و فرنگی را داشت. وی دومین ورزش‌کار موفق ایرانی در تاریخ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="بازی‌های آسیایی">بازی‌های آسیایی</a> با ۳ مدال طلا و یک مدال نقره پس از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C" title="اسکندر فیلابی">اسکندر فیلابی</a> با ۴ مدال طلا است.<br><br> text/html 2012-06-23T10:41:22+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت تقوی - محمدی http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/7 <img style="width: 424px; height: 282px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/30706994485676974091.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><p><b>مهدی تقوی</b> (زاده <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6" title="۱۳۶۶">۱۳۶۶</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87" title="سوادکوه" class="mw-redirect">سوادکوه</a>، <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="مازندران" class="mw-redirect">مازندران</a>) <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%28%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%29" title="کشتی (ورزش)">کشتی‌گیر</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF" title="کشتی آزاد">آزادکار</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایرانی</a> است که قهرمان وزن ۶۶ کیلوگرم مسابقات جهانی سال ۲۰۰۹ دانمارک شد. او در همین وزن در مسابقات <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8" title="بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸">المپیک پکن</a> شرکت کرد.</p> <br> text/html 2012-06-23T10:40:00+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت رضا یزدانی http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/6 <img style="width: 418px; height: 277px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/12264731864073502492.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>بازیهای آسیایی2010 چین=رضا ریزدانی در دور سوم بر جایه گانگ کیم از کره ج غلبه نمود <br><br><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/06069219081030526835.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>بازیهای آسیایی2010چین=رضا یزدانی در دور دوم بر تیمور ازتگیف از قزاقستان غلبه نمود <br><hr style="width: 100%; height: 2px;"><b>رضا یزدانی</b> (زاده ۳ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1" title="شهریور">شهریور</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B3" title="۱۳۶۳">۱۳۶۳</a> در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1" title="شهرستان جویبار">جویبار</a>) <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%28%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%29" title="کشتی (ورزش)">کشتی‌گیر</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایرانی</a> است. <sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%28%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%29#cite_note-1"></a></sup>یزدانی در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1" title="مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۱" class="mw-redirect">مسابقات جهانی کشتی ۲۰۱۱</a> در وزن ۹۶ کیلوگرم توانست مدال طلا را کسب کند. <br><br> text/html 2012-06-23T10:33:34+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت محمدرضا آتوت - مارتینتی رقابت های جهانی 1998 تهران http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/5 <img style="width: 420px; height: 302px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/60322632044237896407.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br> text/html 2012-06-23T10:30:07+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت حمید سوریان (طراح دو عکس اول : علی آتوت ) http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/4 <img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/19435135870494826271.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 479px; height: 169px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/31686641225684266311.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/88952226279756504361.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><b>حمید سوریان</b> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C" title="کشتی">کشتی‌گیر</a> ایرانی متولد سال ۱۳۶۴ در شهر <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C" title="ری" class="mw-redirect">ری</a> است&nbsp; که در وزن ۵۵ کیلوگرم داری ۵ مدال طلای <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="کشتی فرنگی">کشتی فرنگی</a> قهرمانی جهان است. او در همین وزن در مسابقات <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8" title="بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸">المپیک ۲۰۰۸</a> پکن شرکت داشت. سوریان در سال ۲۰۰۵ موفق شد هم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و هم در قهرمانی بزرگ‌سالان قهرمان دنیا شود.<br><b></b><br> text/html 2012-06-23T10:24:43+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت علیرضا حیدری http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/3 <br><img src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/15279038498807744923.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>علیرضا حیدری</b> متولد <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF" title="۱۵ اسفند">۱۵ اسفند</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4" title="۱۳۵۴">۱۳۵۴</a> اصلیت نهاوندی منزل مادر کرج منزل شخصی تهران خیابان فرشته، کشتی‌گیر ایرانی می‌باشد .<br><br><br> text/html 2012-06-23T10:21:12+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت ترکیب تیم ملی اعزامی به المپیک لندن http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/2 <p align="justify"><font size="2">به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به آغاز رقابتهای کشتی فرنگی المپیک لندن از روز 15 مرداد ماه و طبق وعده قبلی ترکیب تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد، 60 روز مانده به این مسابقات اعلام شد.</font></p> text/html 2012-06-23T10:19:30+01:00 wrestling-atoot.mihanblog.com محمدرضا آتوت تاریخ کشتی ایران http://wrestling-atoot.mihanblog.com/post/1 <p>کشتی و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="ورزش باستانی" class="mw-redirect">ورزش باستانی</a> در دوران <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87" title="صفویه" class="mw-redirect">صفویه</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87" title="زندیه" class="mw-redirect">زندیه</a> رونق زیادی در ایران یافت به طوری که در هر شهر صدها پهلوان بنام وجود داشت. در دوران <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="قاجاریه" class="mw-redirect">قاجاریه</a> علاقه به این ورزش چنان زیاد شد که در دوران <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="ناصرالدین شاه" class="mw-redirect">ناصرالدین شاه</a> شخصی به نام «صاحب الدوله» مأمور توسعه ورزش کشتی شد و در تمامی روزهای تعطیل پهلوانان در میادین شهر به کشتی گرفتن می‌پرداختند.</p>